วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพการบริการและการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อความก้าวไกลในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่มีขีดความสามารถในการให้บริการ การวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  2. มีศักยภาพในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  3. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์