change habit snore thumbnailการนอนกรนแบบธรรมดาคือการนอนกรนโดยไม่มีการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมด้วย สามารถรักษาเบื้องต้นได้ด้วยการปรับพฤติกรรม