รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ

PRM 7614

รศ.นพ.ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ

PRM 7610

ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต

ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ

  

ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

 

ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ

ข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยละเอียด

 

PRM 7515

อ.พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์

ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ

 

PRM 7505

อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม

ตำแหน่ง กรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ

PRM 7524

ดารารัตน์ กล่ำถนอม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 PRM 7590

ณัฐชานันท์ เนื่องรัสมี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ