วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพการบริการและการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อความก้าวไกลในระดับนานาชาติ

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่มีขีดความสามารถในการให้บริการ การวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  2. มีศักยภาพในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
  3. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

Sleepcertificate
สืบเนื่องจากปี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับจำนวน 2 เครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจเพื่อใช้งานในฝ่ายรักษาพยาบาล

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 ได้มีการก่อตั้ง "ศูนย์ตรวจการนอนหลับ" อย่างเป็นทางการ โดยเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ ส่งผลให้แพทย์สามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความ พร้อมทางด้านเครื่องมือที่ได้รับมา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนสำหรับแพทย์ นิสิตแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ปีพ.ศ. 2553 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีนโยบายให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีความเป็นเลิศ ครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับของประชาชน

ในการนี้ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Excellence Center for Sleep Disorders, King Chulalongkorn Memorial Hospital) ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้

  1.  บริการรักษาพยาบาล ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ชั้นสูง โดยความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อมุ่งเน้นศักยภาพ ในการรักษาผู้ป่วยด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมากกว่า
  2.  บริการงานอบรม การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
  3.  ดำเนินการวิจัยด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ และผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในวงวิชาการให้นำเสนอในวารสารระดับนานาชาติ
  4.  พัฒนานวัตกรรม และนำมาใช้ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล
  5.  ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปีพ.ศ. 2556 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ขยายการให้บริการแห่งใหม่ ณ อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 5 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติ จากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ทรงประทานชื่อศูนย์ฯ ว่า "ศูนย์นิทราเวช" มีความหมายว่า ศูนย์รักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ฯ เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยสืบไป